LES MURALLES D'ILTURO. Bloc d'història i arqueologia de Cabrera de Mar i del Maresme, escrit per Rosa Isabel Garí Lleixa, amb la col.laboració de Joan Francesc Clariana Roig.

diumenge, 17 de març de 2013

Noves aportacions a l'estudi del jaciment de Torre Llauder

Una imatge de Torre Llauder en els anys 80
Carme Puerta López i Vanessa Muñoz Rufo són autores d'un article presentat al VIII Fórum Auriga, que va tenir lloc aTarragona els dies 17 i 18 de novembre de 2012, i en el que donaren a conèixer el resultat de les darreres investigacions sobre el jaciment de la vil.la romana de Torre Llauder (Mataró).
Des del seu descobriment per Marià Ribas i el seu equip, ara fa 51 anys, Torre LLauder se'ns ha anat descobrint com la més sumptuosa de les vil.les romanes maresmenques conegudes.
Tal i com ens expliquen les autores, durant els anys 60 del segle passat, sota la direcció de Ribas es va excavar un ampli sector de la pars urbana de la vil.la. Entre els anys 1982 i 1985 es restauraren els mosaics d'algunes habitacions i els nivells inferiors de les dependències on eren situats (Pag. 7).
Sempre seguint l'article, coneixem que actualment es conserva la pars urbana de la vil.la,
"Actualment es conserva la pars urbana de la vil.la i la zona de banys, però als anys 60 també es van documentar forns amfòrics, forns de vidre, abocadors i altres estrcutures que avui s'han perdut. Els treballs arqueològics de les campanyes entre els anys 2006-2010 van centrar-se els sectors següents (...)." C. Puerta i V. Muñoz, pàg. 7
Aquests sectors són: Sector de llevant, peristil 1; sector de ponent, peristil 2; la cella vinaria.
Així podem conèixer que les excavacions del peristil 1 permeten saber quin aspecte podria tenir aquest jardí porticat; les autores l'associen amb l'etapa més sumptuosa de la vil.la, en l'època severiana. S'han exhumat diversos fragments de teula amb la marca L.HER.OP (Lucius Herennius Optatus) (Pag. 8)
A mitjans del segle V, la pars urbana de la vil.la s'adequa a unes noves necessitats, per activitats industrials i d'emmagatzamatge (Pag. 9)
Són interessants també les 15 sitges documentades, que s'uneixen a unes altres onze descobertes per Joan F. Clariana i Marta Prevosti, obertes quan ja s'havia abandonat i anivellat l'edifici, i datades entre els segle V i VI (Pâg. 10)
En la vil.la s'han exhumat diversos enterraments: ja al 1963, M. Ribas va trobar dos cossos (Pag. 10). A les darreres campanyes, s'han posat al decobert dues estructures funeràries més, amb els cossos de diversos individus i pertanyents a diferents etapes, el darrers se situarien ja entre els segles VIII i IX (Pags. 10 i 11).

Carmen PUERTA LÓPEZ i Vanessa MUÑOZ RUFO, "La vil.la romana de Torre Llauder. Noves aportacions a l'estudi del jaciment arqueològic", dins AURIGA. Revista de divulgació i debat del món clàssic, núm 63, desembre de 2012, pàgs. 7-11.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...