LES MURALLES DE ILTURO. Bloc de història i arqueologia de Cabrera de Mar i del Maresme, escrit per Rosa Isabel Garí Lleixa, amb la col.laboració de Joan Francesc Clariana Roig.

divendres, 28 de maig de 2010

El misteriós Flavius Moschus de Can ModolellAvui comentarem una inscripció sobre una tabula ansata de bronze, trobada a l'establiment arqueològic de can Modolell (Cabrera de Mar), i datada a mitjan del segle I dC. a l'igual que una bessona seva, aquesta dedicada a alguna altra divinitat, per un tal Aphus, llibert d'un procurador de l'emperador Vespasià.
Diu així: M(arcvs) · FLAVIVS · MOSCHVS/NEP(T)VNO · V(otvm) · S(olvit) · L(ibens) · M(erito).
La inscripció ens fa saber que Marcus Flavius Moschus, va complir lliurement de i de bon grat el seu vot a Neptú.
Neptú -el Posidó grec- era déu del mar, però també dels rius i de les aigües en general; es tracta doncs, d'una de les divinitats que han deixat la seva petja a través del temps, a can Modolell.
El primer que crida l'atenció és el nomen Flavius. Això no vol dir que es tracti necessàriament de la casa imperial Flàvia, però ho podria ser, amb més raó quan en l'altre tabula ansata apareix Vespasià.
Podria ser M. Flavius Moschus un llibert de la casa imperial Flàvia? Els lliberts prenien el nomen del seu antic amo, i com a cognomen, el seu antic nom d'esclau.
Moschus no és un nom romà. George Fabre, Marc Mayer i Isabel Rodà opinen que podia tractar-se d'un personatge d'orígen jueu (G. Fabre, M. Mayer, I. Rodà, Inscriptions romanes en Catalogne, V. Suppleménts aux volumes I-IV (París, 2002). Pag. 43.
La fi de la revolta jueva contra Roma, sufocada militarment per Titus, ocasionà gran nombre d'esclaus jueus, molts dels quals devien passar a la casa imperial, i podia passar perfectament que alguns acabessin per ser després lliberts. Flavi Josep, jueu esclau i després llibert de Titus, narra aquesta sagnant revolta contra el poder de Roma a "Les guerres dels jueus". Aclarim que la condició jueva de Moschus és només una probabilitat.
El més curiós és que només s'ha documentat un altre Moschus a Hispània, i aquest es trobava a Tarragona, es deia Fulvius Moschus; sembla ser que era llibert per testament, d'una tal Fulvia Celera, i que li dedica, juntament amb un altre llibert, un monument commemoratiu a Gai Vibi Latro, potser el seu patró, que va ostentar diversos càrrecs d'importància. Diu així, aquesta inscripció de Tarragona: C(aio) V(ibio) C(ai) F(ilio) Latroni/ Q(uestori) IIvir(o) Quinq(uennali) Col(oniae) TARRAC(onensium)/ FLAM(ini) P(rovinciae) H(ispania) C(iterioris) ex/ testament(o) FVLVIAE/ CELERAE HEREDES/ FVLVIVS MVSAEVS/ ET FVLVIVS MOSCHVS. Vegeu CIL II 4253 (p 973) = RIT 312.
No és l'únic cas de coincidència onomástica entre can Modolell i Tarragona; en una inscripció mitraica de Cabrera, hi consta el nom d'un esclau, Successus, que trobarem també a la capital de la Tarraconense; és ver però, que es tractava aquí d'un nom més freqüent, no tan excepcional com Moschus. Aquesta inscripció podrà ser objecte d'una futur article en aquest blog.
Com a cloenda: qui era Flavius Moschus? No ho podem saber de cert, hem fet només hipòtesis. Destaca el fet que solament hi hagin a Hispània dos inscripcions que citin un Moschus. El nom de la casa imperial Flavia -amb les degudes reserves- podria reafirmar la tesi, apuntada per altres indicis, que can Modolell romà podria haver estat propietat imperial o d'algun personatge important.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...